............................................. .............................................
(pieczęć Wykonawcy) miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym przystępujemy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 1. 1.Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż drzwi do magazynu sportowego na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Korfantowie”nr sprawy SP2.261.1.2018

 1. 2.Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.

 1. 3.Imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (siedziba) wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………..
Nr telefonu: ……………………………………………..
Nr faksu: ……………………………………………..
Adres email: ……………………………………………..

 1. 4.Oferujemy wykonanie zadania za cenę:
cena ofertowa netto (bez VAT): ............................zł
(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)
cena ofertowa brutto (z VAT): ............................zł
(słownie złotych: ..............................................………………………………………………….)

 1. Termin wykonania zamówienia: …………………
 2. Warunki płatności: …………………………………
 3. Warunki gwarancji: ………………………………...
 4. 8.Oświadczamy, co następuje:
  1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu,
  2. wykonamy zadanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców *
  3. zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert,

Załącznikami do oferty są:

 1. Referencje
 2. …………….
 3. …………….

*) niepotrzebne skreślić

.............................................................

podpis osoby uprawnionej do

występowania w imieniu wykonawcy

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

SP2.261.1.2018                                                                                     Korfantów, 15.11.2018 r.

                                                     WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE OTWARTE + ZAPYTANIE OFERTOWE

            Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.: Wykonanie i montaż drzwi do magazynu sportowego na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Korfantowie”

Warunki wymagane od wykonawców:

 1. Posiadanie doświadczenia stolarskie –funkcjonowanie zakładu na rynku min. 3 lata
 2. Dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym do wymiany istniejących drzwi i montażu nowych.
 3. Dysponowanie odpowiednim zasobem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia.
 4. Aktualny odpis CEiDG.

Wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna na obiekcie!

Termin składania ofert do 31 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie

Kryterium wyboru: najniższa cena

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.

Gwarancja 36 miesięcy.

Szczegółowych informacji udziela:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie-

Małgorzata Sinicka tel. 77 4365233, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

*niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.