DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CZESŁAWA NIEMENA

W KORFANTOWIE

Z PRZYCZYN FORMALNYCH UNIEWAŻNIA PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM NA:

„Dostawa żywności do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie

-etap II 2021” 

MAŁGORZATA SINICKA

       DYREKTOR

„Dostawa żywności do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie

-etap II 2021”


w trybie przetargu nieograniczonego

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Wykaz rzeczowo - cenowy

zał. 3 Oświadczenie

zał. 4 Projekt umowy

zał. 5 Oświadczenie 2