Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie

z dnia 30.10. 2017 r.

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁT PODSATAWOWEJ NR 2

IM. CZESŁAWA NIEMENA W KORFANTOWIE

 

§ 1. Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą korzystać wszyscy uczniowie
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz uczniowie i opiekunowie zgrupowani na obozach sportowych oraz inni klienci.

§ 2.1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty w sytuacji wzrostu kosztów produktów.

 1. 1.Metodyka ustalania wyceny posiłków przygotowywanych przez kuchnię w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie znajduje się w załączniku nr 1.
 2. 2.Metodyka ustalania wyceny posiłków przygotowywanych przez kuchnie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie będzie weryfikowana w przypadku wzrostu płac, artykułów spożywczych i mediów.
 3. 3.Stołówka przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla uczniów i innych klientów.
 4. 4.Uczniowie korzystający z posiłków ponoszą jedynie odpłatność w wysokości kosztów zakupu produktów zużytych do jego przygotowania zgodnie z załącznikiem 1a).
 5. 5.Pracownicy pedagogiczni szkoły korzystający z posiłków ponoszą odpłatność w wysokości kosztów zakupu produktów zużytych do jego przygotowania oraz koszty pracodawcy zgodnie z załącznikiem 1a).
  1. 6.Pracownicy niepedagogiczni szkoły korzystający z posiłków ponoszą koszty zgodnie z załącznikiem 1b).
 6. 7.Dopuszcza się możliwość zakupu więcej niż jednej porcji posiłku danego dnia przez osoby wymienione w § 1. Kwota każdej porcji wynosi wielokrotność kwoty z załącznika nr 1a,1b.
 7. 8.Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej przeznaczone dla uczniów i opiekunów zgrupowanych na obozach sportowych stanowią załącznik 1c).

§ 3. Dla uczniów objętych programem pomocy w zakresie dożywiania ustala się, co następuje:

 1. do ostatniego dnia miesiąca, w którym realizowane było dożywianie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie wystawia notę obciążeniową dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie za wydawane posiłki.
 2. ilość posiłków w danym miesiącu uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

§ 4.1. Osobą upoważnioną do pobierania opłat za posiłki jest intendentka lub podczas jej nieobecności dyrektor szkoły.

 1. 2.Osoby wymienione w § 1 mają możliwość zadeklarowania się do korzystania z posiłków obiadowych na dowolny okres. Dopuszcza się również zakupu pojedynczych obiadów      w przypadkach, gdy zainteresowany zgłosi taką chęć najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia.
 2. 3.Wpłaty za obiady przyjmowane są każdego dnia.
 3. 4.Wpłaty potwierdzone są paragonem fiskalnym, którego oryginał otrzymuje klient, kopia pozostają do rozliczenia z księgową Urzędu.
 4. 5.Zebrane pieniądze intendentka wpłaca na rachunek bankowy do 15 i ostatniego dnia miesiąca. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wpłaty należy dokonać w pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach wolnych.
 5. 6.Pieniądze zebrane przez intendentkę należy przechowywać w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.
 6. 7.Intendentka odpowiada materialnie za stan pobranej gotówki oraz zgodność z prowadzoną dokumentacją.

§ 5.1. Wpłaty za obiady stałych klientów, innych niż uczniowie i pracownicy szkoły, będą regulowane za okres miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub noty obciążeniowej. W przypadku opóźnienia w zapłacie klient zostanie obciążony odsetkami w wysokości ustawowej. Klienci stali korzystający z posiłków ponoszą koszty zgodnie z załącznikiem 1d).

2. Wpłaty za obiady jednorazowych klientów będą regulowane na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie klient zostanie obciążony odsetkami w wysokości ustawowej. Klienci jednorazowi korzystający z posiłków jednodaniowych ponoszą koszty zgodnie z załącznikiem 1e).

§ 6.1. Dopuszcza się możliwość dokonywania odpisów od opłat w przypadku nieobecności ucznia lub pracownika.

 1. 2. Odpisów od opłat dokonuje intendentka.
  1. 3.Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenie intendentce faktu nieobecności, najpóźniej do godz. 900 dnia, w którym nastąpi nieobecność.
  2. 4.Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Obiad zostaje przepisany na kolejny dzień, po okresie, za który dokonano wpłat.
  3. 5.W przypadku niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, kwota za każdy zaplanowany posiłek nie podlega odpisowi.

§ 7. Obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych: w godzinach – 1100-1245.

§ 8. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

§ 9. Zasady zachowania na stołówce: Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce
i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP. W stołówce obowiązuje cisza. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce w czasie ich wydawania.