Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych

od 1 września 2020

przygotowana na podstawie:

Wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 5 sierpnia 2020 r.


 1 - Załącznik do procedury SP2 - oświadczenia rodzica - COVID-19[32739].docx


 1. I.Organizacja pracy szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie
  i przechodzonej kwarantannie, dotyczy to również pracowników.
 3. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących objawów ( uczeń musi posiadać podpisaną przez rodzica zgodę).
 5. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów, w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarz, toalety, schody), poprzez ograniczenie gromadzenia się uczniów wynikające ze specyfiki szkoły (liczebność uczniów, rozkład architektoniczny).
 6. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena.
 7. Jedna grupa w miarę możliwości przebywa w stałej sali.
 8. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego ustalone dla zajęć lekcyjnych obowiązują również na zajęciach pozalekcyjnych.
 9. Zaleca się, jeśli to możliwe prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
 10. W hali sportowej mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem dystansu, należy więc o każdym użyciu wykorzystany sprzęt sportowy, podłoga będą czyszczone z użyciem detergentu.
 11. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujęte w wewnętrznym regulaminie uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
  w bibliotece.
 12. Nauczyciel powinien organizować zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.
 13. Nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów i przeprowadza wietrzenie sali.
 14. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
 15. Przebywanie osób trzecich np. interesantów w szkole jest ograniczone, w razie konieczności należy  zachować środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe.
 16. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się załatwianie spraw ze szkołą poprzez telefony bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość   (e-dziennik, e-maile).
 17. W szkole wyznacza się miejsce izolacji (gabinet pielęgniarki) dla uczniów przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic ma obowiązek stawić się
  w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.

 1. II.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

 1. Osoby wchodzące do szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci,
  w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. Sprzęt i przedmioty w salach, na boisku, wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a taki którego nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować powinien być usunięty.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych poza klasą, uczniowie zobowiązani są stosować maseczki ochronne.
 6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów.
 7. W szkole prowadzone są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków.
 8. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 9. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia. Podczas dokonywania dezynfekcji grupa uczniów pod opieką nauczyciela przebywa na holu szkoły (z zachowaniem rotacji - dezynfekcja nie może odbywać się jednocześnie w dwóch salach).
 10. Nauczyciel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
 11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 12. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
  z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 13. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

 1. III.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia    

 1. W sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) zapewniając 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących                    na chorobę zakaźną.
 3. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, są świadomi zagrożeń epidemicznych, w miarę możliwości stosuje się wobec nich rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 4. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów                nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 6. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                      i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno - epidemiologicznej.
 8. W przypadku wystąpienia u ucznia, pracownika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem natychmiast odsuwa się go od pracy.
 9. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 11. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

 1. IV.Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przebywania dziecka
  w szkole.
 2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przy wejściu do budynku szkoły).
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników szkoły. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
 4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, dzieci nie będą przychodziły do szkoły.
 5. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia (Załącznik nr 1) obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury. Zgoda na oświadczeniu dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenie, jego skan rodzice przesyłają na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokument ten dostarczają bezpośrednio do szkoły, do dnia 15 września 2020 r.

 1. V.Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury
 2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych                   i osobowych istniejących w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego regionu, kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i przez
  e - dziennik.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.